Térképészet, távérzékelés, geoinformatika az általános- és középiskolai oktatásban

Szervező neve: Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi és Földtudományi Intézet
Alapító neve: Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi és Földtudományi Intézet
Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami


A továbbképzés célja

A továbbképzés célja, hogy a földrajz és más térbeliséggel is foglalkozó tantárgyakhoz kapcsolódó korszerű kartográfiai, geoinformatikai és az ezekhez szükséges módszertani ismeretek, képességek fejlesztése, attitűdök kialakítása.

Célunk, hogy:

 • a tanfolyam résztvevői a továbbképzés elvégzése után képesek legyenek a digitális szemléletváltásra, a szakirodalomban és a különböző digitális adatbázisokban fellelhető adatok elemzésére, feldolgozására, az oktatásban való alkalmazására, új digitális tanítás-tanulási technikák megismerésére, továbbá a cselekvés-orientált, problémaalapú tanulásfelfogásra.
 • a továbbképzés anyagának elsajátítása után megfelelő elméleti háttérrel rendelkezzenek a természeti földrajz, a térképészet és a geoinformatika tárgykörében, továbbá képesek legyenek gyakorlatban is alkalmazni szabadon felhasználható geoinformatikai és oktatás-módszertani szoftvereket.
 • az új ismeretek birtokában a felkészített tanárok magas hatásfokkal tudják segíteni a diákok képességeinek differenciált fejlesztését.
 • A program tartalmának rövid ismertetése:

  A továbbképzés szaktudományi része a modern kartográfiai és geoinformatikai ismeretek bemutatására helyezi a hangsúlyt. A természet- és társadalomföldrajz ismeretanyagában az utóbbi években, évtizedekben történt változások mellett a földrajz eszköztára is megújult és a modern digitális eszközrendszerrel bíró geoinformatika mindkét tudományterület alapeszközévé vált, amely mellett és azt támogatva megtörtént a kartográfia paradigmaváltásra is. Globalizálódó világunkban számos, ingyenesen elérhető adatforrás áll rendelkezésre a változásokat követő tanárok számára. A megnövekedett adatmennyiség, az adatok sokfélesége megköveteli a legmodernebb technológiák, így a modern adatelemző térinformatikai eljárások szakszerű, kartográfiai alapvetéseket figyelembevevő használatát. A képzés elvégzésével a földrajzi eszköztára bővül a részvevőknek, modern eszközök segítségével önállóan is képesek lesznek új, korszerű tananyagok kidolgozására, azok fejlesztésére. A tanulók így modern szemléletű, szakszerű, friss adatokon nyugvó ismereteket szerezhetnek. A továbbképzés szakmódszertani részea földrajzoktatásban végbement digitális szemléletváltásra helyezi a hangsúlyt. Középpontba állítva a képesség- és kompetenciafejlesztést, amelyet a tevékenységközpontú tanítás- tanulás folyamat révén ismerhet meg a diák. Ebben azon kooperatív módszereket ismerhetik meg a résztvevők, amelyek hozzájárulhatnak a diákok önálló földrajzi tudásszerzéséhez, differenciált fejlesztéséhez, de a hagyományos és új taneszközök használatát is ezen elvek szolgálatába állíthatják.

  A tematikai egységek összefoglalása:

  1. A térképészet, távérzékelés és geoinformatika elméleti alapjai (10 óra ) tematikai egységben áttekintést kapnak a résztvevők a tájékozódás földrajzi, csillagászati és térképészet alapjairól, a vetülettani alapokról, az általános és tematikus térképekről, távérzékelési módszerekről és a GPS működéséről, valamint a geoinformatika alapfogalmairól. Az előadás során az adott tárgy témakörében használható modern, digitális szemléltetőeszközök használatára is sor kerül.

  2. Térképészeti és geoinformatikai szoftverek használata (10 óra) tematikai egységben a résztvevők megismerkednek gyakorlati munkaformákban az interneten szabadon elérhető térképészeti és távérzékelési adatok oktatásban való használatával, a szabad felhasználású geoinformatikai szoftver kezelésével és alkalmazási lehetőségeikkel a társadalomföldrajzi és természetföldrajzi témákban és szemléltetésben. Mindehhez megismerik a PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézetének térinformatikai laborjában az ott lévő számítógépekre feltelepített QGIS szoftvert.

  3. Oktatásmódszertani szoftverek használata tematikai egységben (10 óra) a résztvevők gyakorlati oktatást kapnak:

 • a szabad felhasználású (freeware), korlátozott felhasználású (shareware) és fizetős programokkal kapcsolatos ismeretek;
 • egyszerűbb képszerkesztő és videó vágó programok felhasználási lehetőségeiről a tanórán; a szókereső, puzzle készítő, triminó létrehozása és megosztása online felületen;
 • Padlet, a sokrétű felület; egyéni feladatlap, dolgozat készítése és bemutatás témákban.
 • A PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézetének térinformatikai laborjában oktatás-módszertani szoftverek gyakorlati alkalmazására, kipróbálására is sor kerül oktatói segítséggel.

  Az ismeretek számonkérésének módja:

  A tanultak elsajátításának ellenőrzése egy, a továbbképzés végén elkészítendő, az ismertetett tananyaghoz kapcsolódó, a résztvevők által önállóan kidolgozott projekt révén történik. A leadandó írásbeli munka egyrészt egy saját kutatási és elemzési részből, másrészt egy oktatási jellegű részből áll. A kutatási és elemzési részben a résztvevőknek, a továbbképzés alatt megismert térbeli adattípusokat az elsajátított kartográfiai-geoinformatikai ismereteknek megfelelően kell feldolgozniuk egy a lakóhelyükhöz közeli, de mindenképpen magyarországi területre vonatkozólag. A dolgozatban tárgyalhatnak természeti és társadalmi jelenségeket is. A projektmunka második felében a továbbképzésen résztvevő pedagógus mutassa be, hogy a választott témát hogyan kapcsolja be a saját tárgyának oktatásába, ezt óravázlat készítésével mutassa is be. Szaktudományi ismeretkörhöz választott projektet az új módszertani megoldásoknak megfelelően készítsék el, úgy, hogy a megismert, a diákok tevékenységközpontú, képesség- és kompetenciafejlesztését szolgáló módszereket sikeresen alkalmazzák.

  A továbbképzés záró projektmunka követelményei: minimum 15000, maximum 25000 karakter szövegterjedelem, minimum 3 saját szerkesztésű térkép (aminek elkészítését oktatói segítséggel elsajátította a képzés során, a záró projektmunkában szerepeljen legalább három hasonló tematikájú, 10 évnél nem régebbi szakirodalomi munka ismertetése is a fent leírtak mellett.

 • leadási határidő: az utolsó konzultáció időpontja utáni 30. nap.
 • Az értékelés szempontjai: A beküldött projektmunkát a programfelelős által kijelölt, szakmailag kompetens oktató maximum 0-100% között értékelheti az alábbi szempontok szerint:

 • a számszerű követelmények teljesítése (20%),
 • az adott projektmunka aktualitása, korszerűsége (10%),
 • a szakirodalmi feldolgozás minősége (10%),
 • a saját elemzések formai és tartalmi kivitelezése, ezek szakmai értékelése, a készített térképek és egyéb ábrák szakmai színvonala (40%),
 • az óravázlat formai és tartalmi kivitelezése (20%).
 • A beadott projektmunkának az elfogadáshoz legalább 60%-ot kell elérnie.

  A továbbképzés időbeni megszervezése: A megadott időszak pihenőnapjaink, szombatonként 8-17 óra között.

  A jelentkezés módja: Az itt található jelentkezési lapon.

  Érdeklődni: Dr. M. Császár Zsuzsa egyetemi docensnél vagy Varhanyovszki Veronika intézeti titkárnőnél lehet.

  Weboldalunkon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy teljesebb szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére.
  Bővebb információk »

  Rendben