Doktori Iskola


Az 1994-ben indult „A társadalmi-gazdasági aktivitás területi-környezeti problémái” című PhD-programból fejlődött ki a PTE Földtudományok Doktori Iskolája, amely doktori képzés 2001 óta rendelkezik akkreditációval. A tudományos iskola munkájába bekapcsolódók két formában végezhetik tevékenységüket: nappali tagozatos, egyetemi hallgatói jogviszony keretében, illetve levelezőként, a munkaviszonnyal rendelkezők.

Az iskola érdemi munkájában már ma is jellemző egyes tudományterületek körüli oktatási és kutatási műhelyek kialakulása. A hallgatók témaválasztásai, a képzési tematikák, valamint az elméleti és alkalmazott kutatások is ezekhez a programokhoz és témacsoportokhoz és azok vezetőihez kapcsolódnak.


Programok:

Témacsoportok:
 • Földtan – Budai Tamás
 • Népesség- és településföldrajz – Dövényi Zoltán
 • Történeti és politikai földrajz – Dövényi Zoltán
 • Meteorológia, éghajlatváltozás- Geresdi István
 • Természeti földrajz és tájértékelés – Lóczy Dénes
 • Geomorfológia – Schweitzer Ferenc
 • Terület- és településfejlesztés – Pap Norbert
 • Regionális földrajz – Szilágyi István
 • Turizmusföldrajz – Aubert Antal
 • Kulturális földrajz – Trócsányi András

A MAB 2016. december 9.-i ülése során a Földtudományok Doktori Iskolát akkreditálta, az erről szóló MAB 2016/9/X/23/2/1057. sz. határozat itt olvasható.

Felhívjuk minden érintett figyelmét, hogy a KDHB elé terjesztendő pályázati anyagokat (pl. szigorlati kérelem, nyilvános vita kérelem, stb.) ezentúl legkésőbb az aktuális ülést megelőző hónap utolsó napjáig (pl. a májusi ülés esetén legkésőbb április 30-ig) kérjük eljuttatni a phdkoord [k] gamma [p] ttk [p] pte [p] hu címre.

Az ösztöndíjas képzésre évente mintegy 8-10 magyar és korlátozott számú külföldi állampolgár vehető fel. Az elmúlt mintegy két évtized alatt közel 200 fő szerzett PhD-fokozatot.

A doktorandusz hallgatók tevékenyen részt vesznek az intézet és a tanszékek életében. Az elméleti képzés mellett számos gyakorlati tevékenységet is folytatnak. A nappali tagozatos hallgatók többsége szemináriumok vezetésével bekapcsolódnak a graduális hallgatók oktatásába, szerepet vállalnak a tanszékek kiadványainak (sorozatok, jegyzetek, tankönyvek) szerkesztésében, terepgyakorlatok vezetésében, valamint konferenciák szervezésében.

A doktoriskola fontos célul tűzte ki törzstagjai, témavezetői publikálási lehetőségeinek elősegítését és támogatását, a szakmai műhelyben születő új tudományos eredmények nemzetközi porondra történő eljuttatását. E tevékenységének keretében az IGU 2008. évi világkonferenciára az intézettel együttműködve angol nyelvű kötet szerkesztettünk, amelyben megjelenést biztosítottunk mind a doktoranduszoknak, mind témavezetőiknek. Az elmúlt egy évtizedben több alkalommal töltötték meg hallgatóink és munkatársaink írásai a Földrajzi Értesítő, illetve Földrajzi Közlemények a tematikus számait. Emellett jelen vannak a hazai és a nemzetközi geográfia térszínein, rendszeresen részt vesznek belföldi és külföldi konferenciákon. A doktorandusz képzés során nagyon jó kapcsolat alakult ki intézetünk és az ország több egyeteme, kutatóhelye között. A képzésben részt vevő oktatóink mellett rendszeresen tartanak vendégelőadást neves hazai és külföldi szaktekintélyek. Hallgatóink Tempus-, Ceepus-, Erasmus és egyéb állami ösztöndíjak támogatásával többször vettek részt külföldi szakmai gyakorlaton Európa számos országában, és tanulmányutak keretében a világ távolabbi területeire is eljutottak.

Pótfelvételi eljárás

A felvételi eljárással, illetve a doktoriskolával kapcsolatos bővebb felvilágosítást az adminisztrációért felelős munkatársunk, Kovács Mónika PhD-koordinátor (72/503-600/24247, phdkoord [k] gamma [p] ttk [p] pte [p] hu) tud adni. A pótfelvételi jelentkezés kizárólag önköltséges formára adható be.

A pótfelvételi pályázat benyújtandó 2017. augusztus 21. és 31. között elektronikusan
(http://www.ttk.pte.hu/felvetelizok/doktori-iskolak/jelentkezes). A felvételi tájékoztatóban leírtak szerint személyesen a Doktori Iskola Titkárságán (PTE TTK E/514), vagy postai úton a Földtudományok Doktori Iskola címére (7624 Pécs, Ifjúság u. 6.). Továbbá kéretik az anyagokat elektronikusan is elküldeni a phdkoord@gamma.ttk.pte.hu mailcímre. A felvételi vizsgabizottság előtt zajlik, a jelentkezők a jelentkezés beérkezéséről értesítést kapnak. A Földtudományok Doktori Iskola felvételi elbeszélgetésének várható időpontja 2017. szeptember eleje, helyszíne a PTE BTK-TTK Kari Tanácsterem

Fontos információk a doktori képzéssel kapcsolatban

Az Országgyűlés 2015. december 1-i ülésnapján fogadta el az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CCVI. törvényt, amely megjelent a Magyar Közlöny 2015. évi 195. számában a 26097. oldalon. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításával a doktori képzés rendszere 2016. szeptember 1-től átalakul.
A legfontosabb változások a következők:
A doktori képzésben legalább 240 kreditet kell szerezni, a képzési idő nyolc félév. A doktori képzés két szakaszból áll: az első négy félév a "képzési és kutatási", a második a "kutatási és disszertációs" szakasz. A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt (A komplex vizsga általános elvei és szabályai itt ). A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését. A doktorandusz ösztöndíj havi összege a képzési és kutatási szakaszban 140.000 Ft, a kutatási és disszertációs szakaszban 180.000 Ft. Sikeres védés esetén a doktorandusz egyszeri 400.000 Ft támogatásban részesül. Az új szabályokat először a 2016/2017. tanév első félévében doktori képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatókra kell alkalmazni.

A 2017/2018-as tanévre kiírt doktori témák az alábbi linken érhetők el:
http://www.doktori.hu/index.php?menuid=116&lang=HU&num=103

Pályázati felhívás

A Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskola pályázatot hirdet a PTE Földrajzi Intézet azon oktatói számára, akik a Geopolitikai Doktori Programban oktatóként vagy témavezetőként vesznek részt. A részletes pályázati kiírás a mellékletben található.

Pályázati felhívás

A Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskola pályázatot hirdet azon hallgatói számára, akik a Geopolitikai Doktori Programban vesznek részt. A részletes pályázati kiírás a mellékletben található.

Űrlapok

 1. Tandíjmérséklési kérelem
 2. Félévhalasztási kérelem
 3. Témavezető személyének megváltoztatására irányuló kérelem
 4. Doktori téma megváltoztatására irányuló kérelem
 5. Kérelem abszolutórium kiállítására
 6. Beszámoló a doktori téma feldolgozása során folytatott gyakorlati tevékenységről
 7. Publikációs tevékenység bemutatása doktori fokozatszerzési eljárás megkezdésének kérvényezéséhez
 8. Kérelem doktori fokozatszerzési eljárás megindítására

Egyéb dokumentumok

 1. Matematikai, statisztikai módszerek a geográfiában I, II
 2. A Földtudományok Doktori Iskola szervezett képzésének rendszere 2016-tól
 3. A Földtudományok Doktori Iskola szervezett képzésének rendszere 2015
 4. A Földtudományok Doktori Iskola szervezett képzésének rendszere 2015 előtt
 5. A Földtudományok Doktori Iskola működési szabályzata
 6. Általános természetföldrajz szakmai beszámoló tételsor
 7. Általános társadalomföldrajz szakmai beszámoló tételsor
 8. Szakmai folyóiratnak tekintett folyóiratok listája
 9. Szigorlati tárgyak
 10. Geostatisztikai példatár
 11. Geostatisztika feladatok I. évf. PhD hallgatók számára 2017/2018
 12. Tudományos közlemények és PhD-értekezések tipográfiája, szerkezete és módszertana
 13. Application information


Elérhetőségek

Kovács Mónika, PhD-koordniátor
7624 Pécs, Ifjúság u. 6. E/512.
+36/72/503-600/24247
phdkoord [k] gamma [p] ttk [p] pte [p] hu